Speciaal voor gemotiveerde leerlingen, waarvan is vastgesteld dat het kennisniveau van een beperkt aantal vakken (maximaal 2) te laag is.

Zomerprogramma 2018

Doelgroep

Gemotiveerde leerlingen waarvan is vastgesteld dat het  kennisniveau van een beperkt aantal vakken (maximaal 2) dermate laag is, dat verwacht kan worden dat er grote problemen  ontstaan, wanneer men na de zomervakantie onvoorbereid  de lessen gaat volgen. In principe komt elk vak in aanmerking voor het zomerprogramma.

Inhoud

De leerling gaat afspraken maken met de vakdocent over hoe hij/zij vóór en in de zomervakantie die achterstanden gaat wegwerken. Samen wordt er een zomerprogramma opgesteld. Dat kan via dictaten, opdrachten,  Elektronische Leeromgeving (ELO), instructiefilmpjes, e.d.. Ook kan via emailcontact of eventueel een bijles van de vakdocent ondersteuning geboden worden. Er worden dus GEEN concrete (groeps)lessen gegeven.

Procedure

 1. De opleidingscoördinator (OC) stelt bij een eerste screening van de aanmelding een deficiëntie vast en die wordt aangetekend in het dossier en de OC neemt eventueel al contact op met de vakdocent via het inschrijfformulier (kopie naar administratie).

 2. Intaker constateert via de aantekening in het dossier (of constateert dit zelf)

 3. de deficiëntie voor een vak. Hij deelt de leerling mee dat er contact met hem zal worden opgenomen  om een afspraak te maken voor een gesprek. Hij noteert de naam, afdeling, vak en vakdocent op het inschrijfformulier en laat dat ondertekenen (kopie naar de administratie).

 4. De opleidingscoördinator heeft de controle over de inschrijfformulieren en maakt een overzicht van de leerlingen met een deficiëntie en verzoekt .de betreffende vakdocent (aangewezen door VGR) contact op te nemen met de leerling om een afspraak te maken t.b.v. het zomerprogramma.

  De OC draagt het inschrijfformulier over aan de vakdocent (postvak). Kopieën van de inschrijfformulieren worden door de administratie beheerd.

 5. De datum van de 1e afspraak wordt door de vakdocent op het inschrijfformulier aangetekend.

 6. De vakdocent stelt in overleg met de leerling de inhoud van het zomerprogramma

  vast en geeft een omschrijving van de inhoud weer op het inschrijfformulier.

 7. De schriftelijke toetsen worden afgenomen in augustus 2018.

  Hiertoe ontvangt de leerling in week 35 een uitnodiging. Voor andere vormen van toetsing wordt een afspraak gemaakt en aangetekend  op het inschrijfformulier.

 8. De leerling wordt meegedeeld dat bij een onvoldoende beoordeling eventueel een addendum op de OnderwijsOvereenkomst voor het betreffende vak volgt.

 9. Het definitieve inschrijfformulier wordt door de vakdocent bij de administratie ingeleverd en gaat in het dossier. Een kopie wordt bijgehouden in een ordner t.b.v. de coördinatie.

Kosten

De kosten voor het zomerprogramma is € 50,00. Hiervoor kunnen maximaal twee vakken worden gevolgd. 

Begeleiding

Tot de zomervakantie  kan desgewenst op school begeleiding plaatsvinden. Daarna zijn email en elektronische leeromgeving mogelijkheden om contact te onderhouden met de leerling.

 

OVERZICHT VAN DE VAKDOCENTEN

Vak

Contactpersoon

 

Biologie

 Mw.L. Koole

Wiskunde A /B/C  VWO

 Dhr.J. Doosje

Wiskunde A/B  HAVO

 Mw.S. Herder

Wiskunde MAVO

 Mw.A. Mettahri

Scheikunde

 Mw.S. Herder

Natuurkunde VWO/HAVO

 Mw.S. Herder

Natuurkunde MAVO

 Mw.S. Herder

Economie HAVO/VWO

 Dhr.B. Meijaard

Economie MAVO/HAVO

 Dhr.H. Hudepohl

M&O (Management & Organisatie)

 Dhr.R. Hegeman

Informatica

 Dhr.P. Ruisendaal

Engels

 Mw.L. Yener

Duits

 Mw.D. Berkel

Frans

 Mw.M. van Halewijn

Geschiedenis

 Dhr.F. Wesdijk

Aardrijkskunde

 Dhr.M. van Manen

Filosofie

 Dhr.R. Revet

 

 

Evaluatie

Nadat de resultaten van de diagnostische toetsen bekend zijn, worden deze door

de contactpersoon met de leerling besproken.

 

Mw.S. Herder,coördinator zomerprogramma inhoudelijk, Dhr.F.Wesdijk vanuit OpleidingsCoördinatie

 

 

Het inschrijffomulier Zomerprogramma kunt u invullen tijdens het intakegesprek.