Het VAVO Lyceum van Twente biedt het vwo-programma Geschiedenis voor volwassenen als tweejarige opleiding aan.

Vwo-certificaat geschiedenis

De gebeurtenissen in de wereld eisen onze aandacht op. Kranten en tv-journaals brengen het nieuws in onze huiskamers en op sociale media wordt er van alles van gevonden. In de dagelijkse werkelijkheid speelt dit voor iedereen een rol: in het werk, bij een studie, bij maatschappelijke activiteiten etc. Hoe gaat u daar mee om?

Bent u iemand die tussen al het verbale geweld de nuance wil zoeken? Vraagt u zich weleens af hoe er in niet-westerse landen over de westerse cultuur gedacht wordt en hoe dat komt? Heeft u (professionele) belangstelling voor een overzicht van (in elk geval) de Europese geschiedenis, met aandacht voor de andere werelddelen en hun verhouding tot Europa? Of bent u gewoon geïnteresseerd in geschiedenis en wilt u uw schoolkennis weleens ophalen, uitbreiden en certificeren? Dan is deze opleiding wellicht geschikt voor u.

In september 2016 start het Vavo Lyceum van Twente met een tweejarige opleiding  Geschiedenis voor volwassenen, die toeleidt naar een VWO-certificaat geschiedenis. In een overzichtelijke studiegroep verbreedt u uw historische kennis met behulp van de 49 Kenmerkende Aspecten, die de basis vormen voor het studieprogramma en waarmee u zich een overzicht eigen maakt van de hoofdlijnen van de Europese geschiedenis van de prehistorie tot het jaar 2000 . Met behulp van het studieboek en historische bronnen zoomen we in op concrete personen, plaatsen en ontwikkelingen binnen en buiten Europa die bij de Kenmerkende Aspecten passen. Uiteraard betrekken we de actualiteit waar het kan bij de lesstof. U leert concrete historische feiten en ontwikkelingen in een groter verband te plaatsen. U ontdekt dat gebeurtenissen een schakel vormen in een lange reeks oorzaken en gevolgen, die vaak heel anders uitpakken dan oorspronkelijk bedoeld is. Mooi maar moeilijk: de werkelijkheid zit veel ingewikkelder in elkaar dan menigeen denkt.

Toelichting Kenmerkende Aspecten
Sinds 2015 wordt op het Centraal Examen geschiedenis HAVO en VWO de Oriëntatiekennis getoetst (in de syllabus domein B) in samenhang met de historische vaardigheden (domein A). De Oriëntatiekennis omvat tien tijdvakken met daarbij behorend 49 kenmerkende aspecten. Deze zijn op verschillende plaatsen op internet te vinden. Hier vindt u een overzicht van de tijdvakken en kenmerkende aspecten: http://www.noordhoffuitgevers.nl/wps/wcm/connect/a5639a96-3b4f-4769-a8ba-3fe162e7dd78/TV's+en+KA's+TvdG+5+12+2014.pdf?MOD=AJPERES

 

Opleidingsprogramma eerste jaar


In het eerste jaar komt de geschiedenis tot het jaar 1900 aan de orde. De hoofdlijn wordt gevormd door de Kenmerkende Aspecten die met  voorbeelden en historische bronnen worden toegelicht. Voor een deel gebeurt dat in drie thema’s, waarbij de focus achtereenvolgens ligt bij:

  • Geloof en levensbeschouwing in de eerste 5 tijdvakken (periode 1 t/m 3): polytheïstische religies, ontstaan en ontwikkeling van jodendom, christendom en islam en de rol die de religies in de toenmalige samenlevingen speelden.
  • De Republiek der Verenigde Nederlanden (periode 3 en 4): de Opstand, het functioneren van de Republiek der Verenigde Nederlanden, de Gouden Eeuw.
  • De Verlichting (periode 3 en 4): de nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen en het rationalisme in de 18e eeuw, vrijheid en gelijkheid, verlichte vorsten en democratische revoluties.
  • De laatste twee thema’s zijn gebaseerd op de Historische Contexten, die onderdeel vormen van het Centraal Examen.

Door het jaar heen doet u ervaring op in het analyseren en beantwoorden van de soorten vragen, die u op de schooltoets en Centraal Examen kunt verwachten.

Elke periode wordt afgesloten met een schriftelijke toets. Het gemiddelde van deze 4 toetsen telt mee voor het schoolexamencijfer, dat verder wordt opgebouwd in het 2e jaar.

In het tweede jaar volgt de geschiedenis vanaf 1900, weer met als hoofdlijn de Kenmerkende Aspecten, en weer deels in drie thema’s:

  • Geschiedenis van rechtsstaat en democratie in Nederland (periode 1).
  •  Duitsland (periode 1 en 2): de Duitse eenwording 1871, de Eerste Wereldoorlog, de Weimar-republiek en de opkomst van Hitler, de Tweede Wereldoorlog.
  •  Koude Oorlog (periode 2).: kapitalisme en communisme, de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog, de strijd om invloedssferen en de rol van de Koude Oorlog bij het dekolonisatieproces.

De laatste twee thema’s zijn gebaseerd op de Historische Contexten, die onderdeel vormen van het Centraal Examen (CE).
Periode 3 en 4 vormen de opmaat tot het CE VWO geschiedenis, waaraan u in mei 2018 deelneemt. We herhalen alle Kenmerkende Aspecten en de historische contexten voor het CE en oefenen de soorten vragen die op het CE aan bod komen.  Periode 1 t/m 3 worden afgesloten met een schriftelijke toets, die meetelt voor het schoolexamencijfer.

Gedurende de gehele opleiding wordt aandacht besteed aan historische vaardigheden als  werken met bronnen, inleving in personen uit andere tijden en culturen, verbanden leggen tussen gebeurtenissen en ontwikkelingen.
 

Toelaatbaarheid

U heeft geen speciale vooropleiding nodig om aan het programma deel te nemen. Wel verwachten we uiteraard historische interesse en de bereidheid om te investeren in het geleidelijk opbouwen van een aanzienlijke hoeveelheid parate kennis, nodig op het CE en het oefenen van de historische vaardigheden.

Studielast

Gedurende twee jaar is er elke week (buiten de schoolvakanties en examenperioden) een bijeenkomst van twee lesuren. Per bijeenkomst besteedt u ook nog ongeveer 2 à 3 uur aan zelfstudie. 

Literatuur (nader te bepalen)

Lestijden, locatie en kosten


De lessen vinden plaats op onze locatie aan de Piet Heinstraat in Enschede op (nader te bepalen). De lessen starten half september 2018. Het aantal lesweken is 28 in het 1e jaar en 21 in het 2e jaar. De kosten van dit programma zijn € 195,00 per jaar (naast cursusgeld omvat dit overig studiemateriaal/boeken en evt. extra’s als excursie  of gastspreker).

 

Aanmelden

Meld u aan - bij voorkeur vóór 1 september 2018 - voor deze Vwo-opleiding en vermeld daarbij in het tekstvak: "Geschiedenis voor volwassenen". U ontvangt daarna een digitale uitnodiging voor een kennismakings- en intakegesprek.